...พัสดุงบประมาณ บัญชี...


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 "ให้ คณะ/หน่วยงาน ปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังที่กองคลังกำหนด" [เอกสารแนบ]

 

คู่มือการติดตั้ง

1.การติดตั้งระบบ UBUMIS คลิก.

2.การติดตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คลิก.

3.การติดตั้งในระบบปฏิบัติการ WINDOWS7 คลิก.

4.คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบรับรองภาษี คลิก.

แบบฟอร์ม

1.การขอเพิ่มบุคลากร/เจ้าหนี้(ภายใน) คลิก

(หมายเหตุ การขอเพิ่มบุคลากรเพื่อการจ่ายตรง หนังสือเลขที่ ศธ 0529.3/ว 2101)

2.การขอเพิ่มผู้ประกอบการ/เจ้าหนี้(ภายนอก) คลิก


เอกสารอบรม/รายงานประชุม/สัมมนา

1.รายงานการประชุมจ่ายตรง คลิก


อื่นๆ

1.การใช้งาน Google Drive คลิก

2.การแชร์เครื่องพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows7 คลิก

 

ที่ปรึกษาส่วนกลาง