โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2559
  โครงการ/กิจรรม
  - โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
  - โครงการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย
  ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ข้อมูล EB10(1)
  - แผนงานโครงการพัฒนาระบบงานประจำจากระบบเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558
  - รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตและกำหนดแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2558
  ข้อมูล EB10(2)
  - แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2559
  - รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 2 พ.ศ .2559
  รายงานความก้าวหน้ามาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  - รายงานความก้าวหน้ารายเดือน
  ผลการดำเนินงานตามโครงการ ปปช
  -โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ