โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB9
 EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
        ในปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 3 ด้าน ได้แก่
                1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
                2. การสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายในด้านที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
 
  มี หลักฐาน คือ
        1.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        2. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการปฏิบัติงาน “การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”
        3. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการปฏิบัติงาน “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
        มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวม 3 ด้าน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  มี หลักฐาน คือ
        1. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
        2. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
        3. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
         มีการประชุมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ 3) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  มี หลักฐาน คือ
        1. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
        2. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
        3. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
        4.1 มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และมีการนำขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงมาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป
และมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 2560 ให้มีแนวปฏิบัติและมาตรการการควบคุมที่ชัดเจนขึ้น
        4.2 มีการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และมีการนำขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงมาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
        4.3 มีการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และมีการนำขั้นตอน แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปและมีประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและคานอำนาจซึ่งกันและกัน

  มี หลักฐาน คือ
        1. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 2560
        3. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรายละเอียดการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        4. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และรายละเอียดการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        5. ประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................