โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB8
 EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
 1) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้
         1. เรื่องร้องเรียนทั่วไป
มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559 แบ่งประเภทข้อร้องเรียนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
                  (1) ความบกพร่องของการให้บริการหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
                  (2) เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
                  (3) เรื่องร้องเรียนเกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือเกิดจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนรวม 3 ช่องทาง ดังนี้
                  (1) ติดต่อด้วยตนเองโดยขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  (2) ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
                  (3) ทางเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและนิติการ (http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=news_read_detail&nid=13037&content=0200000000) (เอกสารหมายเลข EB8.1_1)
         2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้ใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ร้องเรียนสามารถ ยื่นเรื่องร้องเรียนได้ ๓ ช่องทางคือ (1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้ร้องเรียนสามารถยื่นหนังสือหรือขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่งานพัสดุคณะ/สำนัก/หน่วยงาน (2) ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานพัสดุ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน และ (3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (kratchanon@gmail.com) (เอกสารหมายเลข EB8.1_2)

  มี หลักฐาน คือ
       1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559 (เอกสารหมายเลข EB8.1_1)
       2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(เอกสารหมายเลข EB8.1_2)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
        ในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ดังนี้
        1. เรื่องร้องเรียนทั่วไป
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2406/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ (1) นายนราธิป อาษารักษ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ (2) นางวัชรี หาทองคำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (3) นายเสวก บุญกาญจน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (4) นายสุพจน์ ชาลีพล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (5) นายชาติชาย เมาลีชาติ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ (6) นายประเสริฐ โสนะจิตร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข EB8.2_1)
        2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานพัสดุ คณะ/สำนัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 1301/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 แต่งตั้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ/สำนัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข EB8.2_2)

  มี หลักฐาน คือ
        1. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2406/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพิจารณาข้อร้องเรียน (เอกสารหมายเลข EB8.2_1)
        2. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1301/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารหมายเลข EB8.2_2)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
       ในการจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ดังนี้
       1. เรื่องร้องเรียนทั่วไป
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและนิติการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
              1.1 จัดทำสรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยังอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง
              1.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการภายใน 7 วัน นับแต่วันได้ รับเรื่อง
              1.3 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบการดำเนินการเบื้องต้นและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และแจ้งความคืบหน้า/มอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งหรือได้รับมอบหมาย
              1.4 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เสนอ
              1.5 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสารหมายเลข EB8.3_1)
       2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียน งานพัสดุของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จะเสนอเรื่องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก หรือเสนอต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีได้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้มีอำนาจอาจมอบหมายหรือมีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน        3 วันทำการนับแต่ ได้รับเรื่อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินการภายใน 10 วันทำการ จากนั้นอธิการบดีหรือคณบดีแล้วแต่กรณีจะพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ และมหาวิทยาลัยหรือคณะแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เอกสารหมายเลข EB8.3_2)

  มี หลักฐาน คือ
        1. แผนผังกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน (เอกสารหมายเลข EB8.3_1)
        2. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง แนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3.1/1969 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข EB8.3_2) .
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ : รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ
        (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
        (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ทำการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องร้องเรียน เสนอต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา และเผยแพร่รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงาน ดังนี้
       (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของหน่วยงาน
สำนักงานกฎหมายและนิติการซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง รายงานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 (http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=news_read_detail&nid=13043&content=1700000000 ) (เอกสารหมายเลข EB8.4_1)
       (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ กองคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ได้สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 เรื่อง รายงานต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=news_read_detail&nid=13037&content=0200000000) (เอกสารหมายเลข EB8.4_2)

  มี หลักฐาน คือ
        1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/545 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของหน่วยงาน และ print screen หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข EB8.4_1)
        2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3.1/737 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ print screen หน้าเว็บไซต์ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข EB8.4_2)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................