โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB7
 EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่
         มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน คือ งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดี เป็นผู้ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย และมีผู้อำนวยการกองกลาง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน และมี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ” ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปรากฏตามแผนผังการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2543โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง ได้แก่เคาน์เตอร์บริการที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำหรับผู้ที่มารับบริการด้วยตนเอง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/new/ เว็บไซต์ของกองกลาง และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 
  มี หลักฐาน คือ
        1. แผนผังการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2543
        2. ภาพถ่ายช่องทาง การให้บริการ เคาน์เตอร์บริการที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ Print screen หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของกองกลาง

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางต่างๆ จำนวน 5 ช่องทาง ได้แก่
        (1) สื่ออินเตอร์เน็ต : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/ และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในต่างๆ เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก รายงานประจำปี รายงานผลการประกันคุณภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสมัครงาน ฯลฯ
        (2) วารสาร : สาร ม.อบ. รายไตรมาส เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
        (3) แผ่นพับและหนังสือเล่ม : รายงานประจำปี แผ่นผับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
        (4) ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอก เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหลัก รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ
        (5) ป้ายประกาศ (บอร์ดประชาสัมพันธ์) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ประกาศต่างๆ เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

  มี หลักฐาน คือ
         1. print screen หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         2. ภาพถ่ายวารสาร สาร ม.อบ.
         3. ภาพถ่ายแผ่นพับและหนังสือเล่ม
         4. ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร
         5. ภายถ่ายป้ายประกาศ (บอร์ดประชาสัมพันธ์)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
         (1) เว็บไซต์ของหน่วยงาน : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : http://www.ubu.ac.th/new และเว็บไซต์ของคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 11 คณะ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
         (2) สื่ออื่นๆ
                  2.1 หนังสือพิมพ์ มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางหลายฉบับอย่างต่อเนื่อง
                  2.2 สื่อโทรทัศน์ : มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
                  2.3 สื่อสังคม : มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางสื่อสังคมหลายช่องทาง 1) จัดทำวิดีทัศน์และคลิปภาพ เผยแพร่ทาง Youtube โดยจัดทำเป็นชุดรายการ ชื่อ “ที่นี่ ม.อุบลฯ” 2) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทาง Facebook ชื่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อ งานทะเบียน ม.อุบลฯ ชื่อ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ facebooks ในชื่อของหน่วยงานต่างๆ

  มี หลักฐาน คือ
         1. Print screen หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเว็บไซต์ของคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 11 คณะ
         2. ภาพถ่าย หนังสือพิมพ์ มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางหลายฉบับอย่างต่อเนื่อง
         3. ภาพถ่ายสื่อโทรทัศน์ : มีการเผยแพร่ข่าวข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
         4. Print screen สื่อสังคมหลายช่องทาง 1) จัดทำวิดีทัศน์และคลิปภาพ เผยแพร่ทาง Youtubeโดยจัดทำเป็นชุดรายการ ชื่อ “ที่นี่ ม.อุบลฯ” 2) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทาง Facebook ชื่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อ งานทะเบียน ม.อุบลฯ ชื่อ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ facebooks ในชื่อของหน่วยงานต่างๆ
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่
         มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_contact ดังนี้
        1. หมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หมายเลขกลาง) โทร.045-353000 (มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้บริการ)
        2. หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานบริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คือ งานทะเบียนและประมวลผล โทร.045-353000 ต่อ (หมายเลขภายใน) 3116, 3117, 3118 (มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้บริการ)
        3. หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานบริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คือ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา โทร. 045-288401 , 045-288402 (มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้บริการ)
        4. หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ/สำนักและหน่วยงานภายในอื่นๆ (มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้บริการ)

  มี หลักฐาน คือ Print screen หน้าเว็บไซต์แสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................