โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB6
 EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
 1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
         มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารหมายเลข EB6.1_1) และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข EB6.1_2) โดยได้รายงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง สำนักงานบริหารกายภาพฯ กองแผนงาน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
  มี หลักฐาน คือ
        1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        2. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
        มหาวิทยาลัยมีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่ามีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
        1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส1 - 2 ต่ำกว่าค่าตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต้องไปเร่งรัดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 เป็นผลให้การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใกล้เคียงค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 98.02)
        2. หน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผลให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1-2 ล่าช้า
        3. การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างสัญญาขนาดใหญ่มีความล่าช้าในช่วงเริ่มต้นโครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้เวลาเริ่มต้นในการเตรียมการนานเกินควร

        การนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
        1. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
        2. มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและคณะกรรมการกำหนด TOR และคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการเขียน
        3. มีการปรับปรุงภาระงานและบุคลากรในกลุ่มงานพัสดุ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจัดหา กลุ่มบริหารสัญญา และกลุ่มทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเร่งรัดการบริหารสัญญาและเบิกจ่าย

  มี หลักฐาน คือ
        1. บันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานให้บริการและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2560
        2. รายงานผลการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือและจัดกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในกระบวนการพัสดุในปี พ.ศ. 2560
        3. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1163/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การมอบหมายภาระงานใหม่ตามโครงสร้างพัสดุ
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................