โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB5
 EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
หมายเหตุ :  1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลำดับงบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ
                    2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี
  1) โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 27,639,600 บาท
  1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
                1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงไม่ได้จัดทำประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง
            หลักฐาน คือ
       ไม่มี
   
  1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุที่ใช้ในการจัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
                1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  หมายเหตุ : องค์ประกอบหลักฐาน

  2) โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา งบประมาณ 11,257,800.00 บาท
  1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางบนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  หมายเหตุ : องค์ประกอบหลักฐาน

  3) โครงการที่ 3 โครงการโต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ งบประมาณ 7,242,000 บาท
  1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่
       มี การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะตามที่กฎหมายกำหนดผ่าน สื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Scree หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/
       ไม่มี
   
  1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยได้ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Scree หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/
       ไม่มี
   
  1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง บนเว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Scree หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/
       ไม่มี
   
  1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Scree หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/
       ไม่มี
   
  1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Scree หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/
       ไม่มี
   
  หมายเหตุ : องค์ประกอบหลักฐาน

  4) โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณ 7,093,900 บาท
  1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านสื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/new/index.php
       ไม่มี
   
  หมายเหตุ : องค์ประกอบหลักฐาน

  5) โครงการที่ 5 โครงการชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร งบประมาณ 5,350,000 บาท
  1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่
       มี การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะตามที่กฎหมายกำหนดผ่าน สื่อ 2 ช่องทาง คือ
               1. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               2. ประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
       ไม่มี
   
  1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
       ไม่มี
   
  1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางบนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
       ไม่มี
   
  1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นบนเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
       ไม่มี
   
  1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
       มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            หลักฐาน คือ Print Screen หน้าจอเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
       ไม่มี
   
  หมายเหตุ : องค์ประกอบหลักฐาน