โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB4
 EB4 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
        มหาวิทยาลัยมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และวันที่ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

  มี หลักฐาน คือ
         1. บันทึกข้อความขออนุมัติและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข EB4.1_1)
         2. Print Screen หน้าเว็บเพจการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/web/finance) (เอกสารหมายเลข EB4.1_2)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
หมายเหตุ :   1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมินได้
                     2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/web/finance)

  มี องค์ประกอบ
  2.1 ชื่อโครงการ มี ไม่มี
  2.2 งบประมาณ มี ไม่มี
  2.3 ผู้ซื้อซอง มี ไม่มี
  2.4 ผู้ยื่นซอง มี ไม่มี
  2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก มี ไม่มี
หลักฐาน คือ
    1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    2. Print screen หน้าจอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
        มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(เอกสารหมายเลข EB4.3_1) และแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารหมายเลข EB4.3_2)

  มี หลักฐาน คือ
        1. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารหมายเลข EB4.3_1)
        2. บันทึกข้อความแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารหมายเลข EB4.3_2)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................