โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB3
 EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
 1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
          ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบอย่างชัดเจน ดังนี้
                    1.1 มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานโดยกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการเปิดหลักสูตร การปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ปรากฏตามแผนผังการปฏิบัติงาน เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                    1.2 มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
                              1.2.1 ให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำการปรับปรุงหลักสูตรภายในรอบระยะเวลา 5 ปี
                              1.2.2 ให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
                              1.2.3 ให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด
                              1.2.4 ให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และให้มหาวิทยาลัยรวบรวมรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
                    1.3 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร การรายงานผลการตรวจประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏตามปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559
                    1.4 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน การถอน การเพิ่มรายวิชาเรียนในหลักสูตรให้นักศึกษาทราบโดยจัดทำเป็นปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา

  มี หลักฐาน คือ
        1. แผนผังขั้นตอนการบริหารงานด้านหลักสูตร และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/ content.php?content=4600002344
        2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001579
        3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง กรอบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559
        4. ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่
         ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีระบบการป้องกันหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนงาน กล่าวคือ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการทำงานโดยมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย มีการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อองค์กรระดับสูงที่มีหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลำดับ ดังนี้
         2.1 มหาวิทยาลัยมีการออกระเบียบว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 4 กำหนดให้การบริหารหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่หลักสูตรใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบนี้ ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ข้อ 6 - 8 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติเปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ข้อ 9 กำหนดให้หลักสูตรใหม่ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจึงจะเปิดรับนักศึกษาได้ ข้อ 10 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ข้อ 11 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติเปิดรายวิชา ข้อ 12 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติปิดหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดแต่ยังมีนักศึกษาค้างในระบบให้คณะยังต้องจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ข้อ 13 กำหนดความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา และอาจารย์ผู้สอน และกำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะ กำกับ ควบคุม ติดตามให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบกลไกและระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษาสรุปและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรภายใน 90 วัน ของทุกสิ้นปีการศึกษา และข้อ 14 กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร
         2.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดังนี้
                  2.2.1 มีการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
                  2.2.2 มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
                  2.2.3 มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
         2.3 มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากบุคคลภายนอก และรายงานผลการตรวจประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกรอบปีการศึกษา
         2.4 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องทำแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ปรากฏตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 5 หลักสูตร
         2.5 มหาวิทยาลัยมีระบบการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา พ.ศ. 2555 (ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554) เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอันเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษามีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยได้ ปรากฏตามประกาศฯ

  มี หลักฐาน คือ
        1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001576
        2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
        3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
        4. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.7 รอบปีการศึกษา 2558
        5. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และ print screen หน้าจอ (ตัวอย่าง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0900000000&cat=134#a156
        6. รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร พร้อมความเห็นของการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 5 หลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากบุคคลภายนอก
        7. แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ
        8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา พ.ศ. 2555 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content= 4600001576
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................