โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB2
 EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
 1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
         1.1 คู่มือหรือระเบียบ
                  1.1.1 คู่มือการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับเดือนกันยายน 2556 กำหนดแนวปฏิบัติด้านการบริหารหลักสูตรไว้โดยละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
                  1.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชา การปิดหลักสูตร การกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนและการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้ผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
                  1.1.3 คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา สถานประกอบการ ทั้งแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา การเขียนโครงงาน การประเมินโครงงาน
         1.2 มาตรฐาน
                  1.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา และการประกันคุณภาพของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (เอกสารหมายเลข EB2.1_4)
                  1.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ ภาระงานของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา และการประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
                  1.2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา และการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
                  1.2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดับต่างๆ และหัวข้อรายละเอียดในการจัดทำหลักสูตร ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ (มคอ.4) รายละเอียดการรายงานรายวิชา (มคอ.5) รายละเอียดการรายงานการฝึกประสบการณ์ (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
1.2.5 มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานสถาบันการศึกษา มาตรฐานนักศึกษา มาตรฐานอาจารย์นิเทศ และมาตรฐานสถานประกอบการ
1.2.6 แบบฟอร์มมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐาน
1.2.7 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (หน้าที่ 43-92)
 
  มี หลักฐาน คือ
        1. คู่มือการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับเดือนกันยายน 2556
ได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการบริหารหลักสูตรไว้โดยละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ใช้เป็นแนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตร
        2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001576
        3. คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา สถานประกอบการ ทั้งแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php? content=4600001424
        4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ print screen หน้าเว็บไซต์http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001579
        5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ print screen หน้าเว็บไซต์http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001579
        6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ print screen เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001579
        7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content= 4600001579
        8. มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาแห่งประเทศไทย และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001424
        9. แบบฟอร์มมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานและ print screen หน้าเว็บไซต์http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001908
        10. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0900001647
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
        ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลำดับ ดังนี้
                2.1 มีการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
                2.2 มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
                2.3 มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
                2.4 มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และรายงานในระบบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว (รายงานผ่านระบบ CHE QA Online)

  มี หลักฐาน คือ
        1. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
        2. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
        3. รายงานการบันทึกข้อมูล มคอ.7 รอบปีการศึกษา 2558
        4. ระบบ CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ print screen http://www.ubuche.ubu.ac.th/cheqa3d2558/
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................