โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB11
 EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
         มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อตรวจสอบการบริหารและสร้างเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ได้แก่ “กลุ่ม UBU เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส” และ “คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” โดยมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใสและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสื่อสัตย์สุจริตและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการใช้สื่อสังคมติดต่อสื่อสารในกลุ่มดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
 
  มี หลักฐาน คือ
        1. Print screen หน้าเว็บเพจ facebook กลุ่ม UBU เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส (เอกสารหมายเลข EB11.1_1)
        2. รายชื่อเจ้าหน้าที่ กลุ่ม UBU เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส (เอกสารหมายเลข EB11.1_2)
        3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (เอกสารหมายเลข EB11.1_3)

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
        มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ดังนี้
                1. มีกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UBU เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส การพัฒนาระบบจ่ายตรง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมและภาพกิจกรรม (เอกสารหมายเลข EB11.2_1)
                2. มีการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกเรื่องความสื่อสัตย์และความโปร่งใสใน facebook กลุ่มเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข EB11.2_2)
                3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (เอกสารหมายเลข EB11.2_3)

  มี หลักฐาน คือ
        1. รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UBU เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส การพัฒนาระบบจ่ายตรง เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน และภาพกิจกรรม (เอกสารหมายเลข EB11.2_1)
        2. print screen หน้าเว็บเพจ facebook ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ (เอกสารหมายเลข EB11.2_2)
        3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (เอกสารหมายเลข EB11.2_3)
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................