โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB10
 EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
         1. มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกองแผนงานเป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ และจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2559 ระเบียบวาระที่ 6.4 ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สรุปว่า การดำเนินงานตามแผนฯ บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 20 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการ 1.1 ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการ 2.2 ตัวชี้วัดจำนวน ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต
         2. มหาวิทยาลัยได้นำผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1 ไปใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปรับแนวทางการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมที่จะทำให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด และกองแผนงานได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
         ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ปี 2559
         1. ตัวชี้วัดที่บรรลุตามค่าเป้าหมายมี 20 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายมี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
                  (1) ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร (ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการ 1.1) ยังไม่มีระบบนับจำนวนผู้ที่เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ จึงไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
                  (2) ตัวชี้วัดจำนวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการ 2.2) กำหนดค่าเป้าหมายไว้ 4 ช่องทาง มีผลการดำเนินงานเพียง 3 ช่องทาง อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2559 พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาตามช่องทางที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานกฎหมายและนิติการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต จำนวน 3 ช่องทาง เพียงพอต่อการให้บริการแล้ว จึงควรปรับค่าเป้าหมายปี 2560 จากจำนวน 4 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง
         2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 4.1 โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เท่านั้น ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้คลอบคลุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของคณะ/สำนักด้วย

         การปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560
         1. ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร มอบให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามทุจริตส่งถึงบุคลากรทุกคน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นรายบุคคล
         2. ตัวชี้วัดจำนวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จากจำนวน 4 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง
         3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้คลอบคลุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ทั้งมหาวิทยาลัย

 
  มี หลักฐาน คือ
        1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 16/2559 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
        3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
        5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน
        6. โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        7. โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ทั้งสิ้น 17 โครงการ แบ่งเป็น ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 3 โครงการ ไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) จำนวน 14 โครงการ
        2. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2560) มีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการ ฯ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของแผน ฯ ได้แก่
                (1) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1)
                (2) การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 2.1)
                (3) การดำเนินงานตามข้อร้องเรียนและการแจ้งผลการพิจารณาการร้องเรียน ร้อยละ 100 ของข้อร้องเรียน

  มี หลักฐาน คือ
        1. แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 3 โครงการ คือ
                (1) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                (2) การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
                (3) การดำเนินงานตามข้อร้องเรียนและการแจ้งผลการพิจารณาการร้องเรียน

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................