โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1
 EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
หมายเหตุ :  1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                    2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมดำเนินการ
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
        มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนี้
                1.1 แผนการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง เป็นแผนระยะ 5 ปี ที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีทำการรวบรวมและวิเคราะห์จากความต้องการในการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชาต่างๆเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
                1.2 ในการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง คณะวิชาเจ้าของหลักสูตรต้องสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และจำนวนรับเข้าศึกษา
 
  มี หลักฐาน คือ
        1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) : ส่วนที่ 4 เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต (แผนการรับนักศึกษาใหม่)
        2. สรุปรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ตัวอย่าง 3 หลักสูตร)                
                (1) สรุปข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า
                (2) การประเมินหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยบัณฑิต
                (3) สรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                (4) สรุปการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
         มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้
                2.1 มหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ข้อ 8 (1) และข้อ 10 (2) กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้แทนของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 2 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน อย่างน้อย 1 คนร่วมเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตร ปรากฏตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากทุกกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ปรากฏตามคำสั่งแต่งตั้ง และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
                2.2 คณะวิชาที่จะจัดทำหลักสูตร เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบตามระเบียบฯ ข้อ 8(1) และ ข้อ 10(2) เพื่อดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการสำรวจ ใน มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ปรากฏตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร
                2.3 เมื่อคณะกรรมการฯ จัดทำร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรากฏรายละเอียดตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ
                2.4 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง ปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                2.5 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ปรากฏตามหนังสือนำส่ง จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป
                2.6 กรณีที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯลฯ มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้องค์กรวิชาชีพพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร ปรากฏตามหนังสือนำส่ง (
                2.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเผยแพร่หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่แก่นักศึกษาและประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                
  มี หลักฐาน คือ
        1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและ
การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001576
        2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558-2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
        3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มีนาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2562
        4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
                4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์
                4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
        5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13-14 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10-11 มีนาคม 2560
        6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                6.1 ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินแลการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2560
                6.2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มกราคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560
                6.3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560
                6.4 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มีนาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560
        7. หนังสือนำส่งหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
                7.1 หนังสือที่ ศธ 0529/7745 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
                7.2 หนังสือที่ ศธ 0529/8181 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                7.3 หนังสือที่ ศธ 0529/8549 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
                7.4 หนังสือที่ ศธ 0529/8633 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
        8. หนังสือนำส่งหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง เพื่อเสนอองค์กรวิชาชีพพิจารณารับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร
                8.1 หนังสือที่ ศธ 0529/1608 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                8.2 หนังสือที่ ศธ 0529/2651 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                8.3 หนังสือที่ ศธ 0529/8550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
        9. การเผยแพร่หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเปิดรับนักศึกษาโดยจัดทำเป็นคู่มือ เผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                9.1 คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
                9.2 คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
                9.3 Print screen หน้าเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th
 
  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................
 
 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
        มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ดังนี้
              3.1 การจัดการเรียนการสอน
                     3.1.1 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากอาจารย์ประจำที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มหาวิทยาลัยยังได้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และในหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการ จัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ไปฝึกงาน ปรากฏตามคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา
                     3.1.2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์พิเศษ/พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะทำการประเมินผลการสอนหรือการฝึกปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาต่อไป ปรากฏตามรายงานผลประเมินการสอนหรือการฝึกปฏิบัติ
                     3.1.3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาจัดระบบประเมินออนไลน์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ประเมินความพึงพอใจด้านการสอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ปรากฏตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการสอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
              3.2 การประเมินหลักสูตร
                     3.2.1 ทุกรอบปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต) มีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การประเมินภาวะการมีงานทำและอัตราเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ โดยมีการเผยแพร่ผลการประเมินในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผลการประเมิน
                     3.2.2 ทุกรอบปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ปรากฏตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการฯ จะทำการประเมินจาก เอกสารหลักฐาน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ประจำหลักสูตร นายจ้างหรือผู้ประกอบการ จากนั้นคณะกรรมการจะสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารคณะ และผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะรวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินของทุกหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร พร้อมความเห็นของการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 หลักสูตร รายชื่อ นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้ประกอบการ รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2559

  มี หลักฐาน คือ
        1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการมีส่วนร่วม ตัวอย่าง
                1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
                1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ลงวันที่ 12 เมษายน 2560
                1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
        2. โครงงานสหกิจศึกษา ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
        4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากระบบประเมินการสอนผ่าน อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ print screen หน้าเว็บไซต์ http://202.28.50.11/ubu_eval/admin/main_admin.php?page=report_2p5_form
        5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การประเมินภาวะการมีงานทำและอัตราเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ และ print screen หน้าจอ http://www.ubu.ac.th/web/content.php
?cpage=document&content=0300000000&cat=252
        6. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และ print screen หน้าจอ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0900000000&cat=134#a156
        7. รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร พร้อมความเห็นของการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 5 หลักสูตร ตัวอย่าง
                7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                7.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                7.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
                7.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
        8. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2559 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

  ไม่มี
  หมายเหตุ .................................................................................................................................................