โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBITA)
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560

         

         

      

โครงการ/กิจรรม
  กิจรรม 1. คำสั่งแต่งตั้ง
     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ไฟล์แนบ)
     2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 (ไฟล์แนบ)
     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไฟล์แนบ)
  กิจรรม 2. ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ
     1. ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and Transparency Assessment) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 (ไฟล์แนบ)
    2. รายงานการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and Transparency Assessment) ครั้งที่ 1 /2560 วันที่ 23 มกราคม 2560 (ไฟล์แนบ1) (ไฟล์แนบ2)
   
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ.2560
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์