...พัสดุงบประมาณ บัญชี...

UBUFMIS
ด้านการเงินรับ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  -ขั้นตอนการตั้งเล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
   
  ขั้นตอนการทำงาน
การรับเงินรายได้
  -การรับเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
  -การรับโอนเงินผ่านธนาคาร มีค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคาร
  -ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา โอนเงินผ่านธนาคาร
  -ขั้นตอนการรับเงินเบิกเกินส่งคืน และการจับคู่ใบเสร็จรับเงิน
   
  ระบบลูกหนี้เงินยิมทดรอง
  -ขั้นตอนการตัดจ่ายใบสั่งจ่าย กรณีส่งใช้เงินยืม
  -ขั้นตอนการทำใบนำฝาก
  -ขั้นตอนการทำใบนำส่ง
  -ขั้นตอนการทำใบสรุปนำส่ง
  -ขั้นตอนการทำรายงานลูกหนี้จากการตัดหนี้
  -ขั้นตอนการบันทึก ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมทดรอง
  -ขั้นตอนการบันทึกยอดลูกหนี้เข้าระบบกรณีต้องบันทึกลูกหนี้เพิ่มในระบบเนื่องจากลูกหนี้ต่ำไป
  -ขั้นตอน บันทึกยืนยันการชำระหนี้
  -ขั้นตอนการบันทึกรับใบสำคัญ
  -ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายสัญญายืม
  -ขั้นตอนการบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงหนี้
  -ขั้นตอนการบันทึกสัญญายืมเงินทดรอง
  -ขั้นตอนการพิมพ์รายละเอียดการรับเงินประจำวัน
  -ขั้นตอนยืนยันการตั้งหนี้
  -ขั้นตอนการรับเงินสดเงินยืม
  -ขั้นตอนการรับเช็คเงินยืม
  -ขั้นตอนการรับเอกสารส่งใช้คืนเงินยืม

คู่มือการติดตั้ง

1.การติดตั้งระบบ UBUMIS คลิก.

2.การติดตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คลิก.

3.การติดตั้งในระบบปฏิบัติการ WINDOWS7 คลิก.

3.การติดตั้งในระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8,10 คลิก.

4.คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบรับรองภาษี คลิก.

แบบฟอร์ม

1.การขอเพิ่มบุคลากร/เจ้าหนี้(ภายใน) คลิก

(หมายเหตุ การขอเพิ่มบุคลากรเพื่อการจ่ายตรง หนังสือเลขที่ ศธ 0529.3/ว 2101)

2.การขอเพิ่มผู้ประกอบการ/เจ้าหนี้(ภายนอก) คลิก


เอกสารอบรม/รายงานประชุม/สัมมนา

1.รายงานการประชุมจ่ายตรง คลิก


อื่นๆ

1.การใช้งาน Google Drive คลิก

2.การแชร์เครื่องพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows7 คลิก

 

ที่ปรึกษาส่วนกลาง