ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายประพันธ์ บุญเจริญ
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 007/60
จำนวนเงิน 100,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงศุสัตว์แบบยังยืน ปีที่ 6
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00