ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 063/60
จำนวนเงิน 130,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองผู้บริโภค้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตชุมชน
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00