ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายกิตติ เหลาสุภาพ
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 062/60
จำนวนเงิน 55,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปี 5
แผนงาน ทำนุ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00