ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 061/60
จำนวนเงิน 120,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลฯ
แผนงาน ทำนุ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00