ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล จินตนา นภาพร
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 051/60
จำนวนเงิน 114,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพี่อดูแลผิวและเส้นผมจากข้าวกล้องอินทรีย์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00