ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล วันดี รังสีวิจิตรประภา
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 050/60
จำนวนเงิน 200,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัขศาสตร์ภาคอีสานครั้งที่ 9 ( 3 สถาบัน)
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00