ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายณรงค์ชัย จักษุพา
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 048/60
จำนวนเงิน 90,800.00
ชื่อโครงการ โครงการ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องยาและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00