ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชา อักษรศรี
ปีงบประมาณ 2559
เลขสัญญา 032/60
จำนวนเงิน 70,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราดำริฯ: "รวมใจภักดิ์ปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา
แผนงาน ทำนุ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00