ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 040/60
จำนวนเงิน 39,500.00
ชื่อโครงการ โครงการ การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยแนวทางเกษตรอินทรีย์และวิธีทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แผนงาน วิจัย
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00