ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาว อินทิรา ซาฮีร์
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 035/60
จำนวนเงิน 350,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราดำริฯ: นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
แผนงาน ทำนุ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00