ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชา อักษรศรี
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 034/60
จำนวนเงิน 150,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราดำริฯ: เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงาน ทำนุ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00