ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวธนาทิพย์ แหลมคม
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 030/60
จำนวนเงิน 100,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การศึกษาความหลากหลายและรวบรวมพันธุ์ปลาซิวในพื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อ
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00