ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 029/60
จำนวนเงิน 50,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผลวงศ์ส้ม(Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00