ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายทินน์ พรหมโชติ
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 022/60
จำนวนเงิน 80,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพผลของมะเม่าและมะม่วงหาวมะนาวโห่
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00