ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายชำนาญ แก้วมณี
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 020/60
จำนวนเงิน 100,000.00
ชื่อโครงการ โครงการ การสำรวจการแพร่กระจายและนิเวศวิทยาของกลุ่มหอยโข่งบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00