ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี << ย้อนกลับ

  ชื่อ-สกุล นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญา 018/60
จำนวนเงิน 4,351,600.00
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดิวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2559
แผนงาน บริการ
แหล่งเงิน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการติดตามทวงหนี้
วันที่
เลขที่

รายการคืนเงิน
ประเภท
วันที่
เลขที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่รับคืนแล้ว
0.00