ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
เลขสัญญา
เลขที่ ศธ (ยืมเงิน)
ชื่อลูกหนี้
ยอดเงินต้น
ยอดเงินชำระ
คงเหลือ
รายละเอียด
014/60
0529.6.1/11427
นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
200,000.00
0.00
200,000.00
หน้าที่ : << [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5
จำนวนข้อมูล = 1 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า