ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
เลขสัญญา
เลขที่ ศธ (ยืมเงิน)
ชื่อลูกหนี้
ยอดเงินต้น
ยอดเงินชำระ
คงเหลือ
รายละเอียด
076/60
0529..8/3944
นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
150,000.00
0.00
150,000.00
041/60
0529.11/10176
นางสาวสุดารัตน์ หอมหวน
100,000.00
0.00
100,000.00
042/60
0529.11/10178
นางสาวสุดารัตน์ หอมหวน
100,000.00
0.00
100,000.00
058/60
0529.11/10228
นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล
100,000.00
0.00
100,000.00
012/60
0529.6.1/11220
นายสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
200,000.00
0.00
200,000.00
052/60
0529.11/10216
นายแสวง วัชระธนกิจ
150,000.00
0.00
150,000.00
079/60
0529.8/3942
นายอธิพงศ์ สุริยา
149,900.00
0.00
149,900.00
067/90
0529.8/3953
นายอนิรุตต์ มัทธุจักร์
150,000.00
0.00
150,000.00
046/60
0529.11/10172
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
120,000.00
0.00
120,000.00
066/60
0529.5.1/1186
นางสาวอรนุช ปวงสุข
1,455,010.00
0.00
1,455,010.00
064/60
0529.5.2/1991
นายอาทิตย์ บุญเริง
75,400.00
0.00
75,400.00
068/60
0529.8/3952
นายอำไพศักดิ์ ทีบุญมา
132,000.00
0.00
132,000.00
070/60
0529.8/3950
นายอิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
140,150.00
0.00
140,150.00
035/60
0529.1.4/4399
นางสาว อินทิรา ซาฮีร์
350,000.00
0.00
350,000.00
036/60
0529.1.4/4393
นางสาว อินทิรา ซาฮีร์
700,000.00
0.00
700,000.00
038/60
0529.1.4/4395
นางสาวอินทิรา ซาฮีร์
100,000.00
0.00
100,000.00
018/60
0529.7.1.3/11445
นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
4,351,600.00
0.00
4,351,600.00
047/60
0529.11/10208
นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์
110,000.00
0.00
110,000.00
049/60
0529.11/10210
น่างสาวอุไรวรรณ อกนิตย์
100,000.00
0.00
100,000.00
006/60
0529.6.1/11210
นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
150,000.00
0.00
150,000.00
หน้าที่ : << [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4[ 5 ] >>
จำนวนข้อมูล = 20 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า