ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
เลขสัญญา
เลขที่ ศธ (ยืมเงิน)
ชื่อลูกหนี้
ยอดเงินต้น
ยอดเงินชำระ
คงเหลือ
รายละเอียด
011/60
0529.6.1/11421
นายประพันธ์ บุญเจริญ
200,000.00
0.00
200,000.00
019/60
0529.6.1/11441
นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
55,000.00
0.00
55,000.00
037/60
0529.1.4/4403
นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ
912,000.00
0.00
912,000.00
002/60
0529.6.1/11204
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
027/60
0529.6.1/11455
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
80,000.00
0.00
80,000.00
039/60
0529.5.2/2000
นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์
92,000.00
0.00
92,000.00
040/60
0529.5.2/1973
นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์
39,500.00
0.00
39,500.00
021/60
0526.1/11443
นางสาวเมทินี มาเวียง
120,000.00
0.00
120,000.00
003/60
0529.6.1/11206
นางยุวดี ชูประภาวรรณ
100,000.00
0.00
100,000.00
009/60
0529.6.1/11214
นางยุวดี ชูประภาวรรณ
100,000.00
0.00
100,000.00
055/60
0529.11/10222
นางรจเรศ เนตรทอง
100,000.00
0.00
100,000.00
043/60
0529.11/10180
นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
100,000.00
0.00
100,000.00
005/60
0529.6.1/11212
นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
97,500.00
0.00
97,500.00
008/60
0529.6.1/11216
นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
97,000.00
0.00
97,000.00
073/60
0529.8/3947
นายวรการ วงศ์สายเชื้อ
150,000.00
0.00
150,000.00
050/60
0529.11/10212
วันดี รังสีวิจิตรประภา
200,000.00
0.00
200,000.00
054/60
0529.11/10220
วันดี รังสีวิจิตรประภา
250,000.00
0.00
250,000.00
074/60
0529.8/3946
นายวิระพันธ์ สีหานาม
138,600.00
0.00
138,600.00
063/60
0529.11/10322
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
130,000.00
0.00
130,000.00
013/60
0529.6.1/11419
นายสราญ ปริสุทธิกุล
71,000.00
0.00
71,000.00
หน้าที่ : << [ 1 ] [ 2 ] 3[ 4 ] [ 5 ] >>
จำนวนข้อมูล = 20 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า