ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
เลขสัญญา
เลขที่ ศธ (ยืมเงิน)
ชื่อลูกหนี้
ยอดเงินต้น
ยอดเงินชำระ
คงเหลือ
รายละเอียด
031/60
0529.1.4/4365
นางสาวณัชชา อักษรศรี
270,000.00
0.00
270,000.00
033/60
0529.1.4/4348
นางสาวณัชชา อักษรศรี
105,000.00
0.00
105,000.00
034/60
0529.1.4/4361
นางสาวณัชชา อักษรศรี
150,000.00
0.00
150,000.00
032/60
0529.1.4/4345
นางสาวณัชชา อักษรศรี
70,000.00
0.00
70,000.00
069/60
0529.8/3951
นายถนัดกิจ ชารีรัตน์
150,000.00
0.00
150,000.00
059/60
0529.11/10204
นายทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
90,000.00
0.00
90,000.00
001/60
0529.6.1/11202
นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
71,000.00
0.00
71,000.00
065/60
0529.6.1/11441
นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
55,000.00
0.00
55,000.00
022/60
0529.6.1/11445
นายทินน์ พรหมโชติ
80,000.00
0.00
80,000.00
023/60
0529.6.1/11447
นายทินน์ พรหมโชติ
100,000.00
0.00
100,000.00
010/60
0529.6.1/11417
นางสาวธนาทิพย์ แหลมคม
120,000.00
0.00
120,000.00
030/60
0529.6.1/11435
นางสาวธนาทิพย์ แหลมคม
100,000.00
0.00
100,000.00
080/60
0529.8/3941
ธิติกานต์ บุญแข็ง
149,050.00
0.00
149,050.00
004/60
0529.6.1/11208
นางนิภาพรรณ สิงป์ทองลา
100,000.00
0.00
100,000.00
017/60
0529.6.1/11423
นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง
100,000.00
0.00
100,000.00
029/60
0529.6.1/11427
นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง
50,000.00
0.00
50,000.00
078/60
0529.8/3982
นางบงกช จันทมาน
165,000.00
0.00
165,000.00
075/60
0529.8/3945
นายปฏิญญา สมานุหัตถ์
149,600.00
0.00
149,600.00
071/60
0529.8/3949
นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
150,000.00
0.00
150,000.00
007/60
0529.6.1/11218
นายประพันธ์ บุญเจริญ
100,000.00
0.00
100,000.00
หน้าที่ : << [ 1 ] 2[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>
จำนวนข้อมูล = 20 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า