ระบบ รายงานรายละเอียดเงินยืมทดรองจ่าย

กองคลัง :: สรุปรายการเงินยืมทดรองทั้งหมด

รายการ เงินยืมทดรองจ่าย ทั้งหมด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
เลขสัญญา
เลขที่ ศธ (ยืมเงิน)
ชื่อลูกหนี้
ยอดเงินต้น
ยอดเงินชำระ
คงเหลือ
รายละเอียด
024/60
0529.6.1/11449
นางกาญจนา พยุหะ
120,000.00
0.00
120,000.00
025/60
0529.6.1/11451
นางสาวกาญจนา รุ่งรัชกานนท์
120,000.00
0.00
120,000.00
026/60
0529.6.1/11453
นางสาวกาญจนา รุ่งรัชกานนท์
100,000.00
0.00
100,000.00
062/60
0529.16.1.10/1296
นายกิตติ เหลาสุภาพ
55,000.00
0.00
55,000.00
081/60
0529.8/3940
นายคมสันติ์ ดาโรจน์
149,500.00
0.00
149,500.00
072/60
0529.8/3948
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข
149,950.00
0.00
149,950.00
077/60
0529.8/3943
นางจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
149,950.00
0.00
149,950.00
016/60
0529.6.1/11425
นางจิตรา สิงห์ทอง
100,000.00
0.00
100,000.00
044/60
0529.11/10182
นางสาวจินตนา นภาพร
100,000.00
0.00
100,000.00
045/60
0529.11/10174
นางสาวจินตนา นภาพร
40,000.00
0.00
40,000.00
051/60
0529.11/10214
จินตนา นภาพร
114,000.00
0.00
114,000.00
053/60
0529.11/10218
นางจีริสุดา คำสีเขียว
70,000.00
0.00
70,000.00
028/60
0529.6.1/11431
นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์
180,000.00
0.00
180,000.00
015/60
0529.6.1/11428
นายชำนาญ แก้วมณี
90,000.00
0.00
90,000.00
020/60
0529.6.1/11433
นายชำนาญ แก้วมณี
100,000.00
0.00
100,000.00
056/60
0529.11/10224
ชุตินันท์ ปร่ะสิทธิ์ภูริปรีชา
500,000.00
0.00
500,000.00
057/60
0529.11/10226
ชุตินันท์ ปร่ะสิทธิ์ภูริปรีชา
300,000.00
0.00
300,000.00
060/60
0529.16.1.10/1294
นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด
100,000.00
0.00
100,000.00
061/60
0529.16.1.10/1295
นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด
120,000.00
0.00
120,000.00
048/60
0529.11/10206
นายณรงค์ชัย จักษุพา
90,800.00
0.00
90,800.00
หน้าที่ : 1[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>
จำนวนข้อมูล = 20 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า